معرفت نفس و خودسازی در پرتو توحید

نوشتار حاضر نامه ای است به یک دوست که توسط حضرت آیت الله حسن زاده آملی به رشته تحریر درآمده و در آن مباحث بنیادین معرفت توحیدی، معرفت نفس و خودسازی و راهکار عملی خودسازی مطرح گردیده است.

عرفان در ادبیات برون مرزی

عرفان ایرانی و اسلامی با «زهد» آغاز و به نقطه ای می رسد که تصوف نامیده می شود، اشعار صوفیانه پس از سیر کمالی خود، ادبیات قلندری نام می گیرد.

ولادت حضرت عیسی مسیح(ع)

بیست و پنجم دسامبر سالروز تولد پیامبر صلح و دوستی، مهربانی و مودّت عیسی مسیح(ع) است.

از زمین تا آسمان روح

جان هفت پیکر، تطبیق زمین و آسمان، نفس و روح و ماده و معناست