سرمقاله‌های دکتر مرتضی احمدی منش

.

موفقیت یک مقصد نیست،یک راه است !

موفقیت یک مقصد نیست،یک راه است !

مجله شماره 1 (ص 1)

موفقیت یک مقصد نیست، یک راه است !

موفقیت یک مقصد نیست، یک راه است !

مجله شماره 1 (ص 2)

لحظات سخت دوام نمی آورند ولی افراد سر سخت چرا.

لحظات سخت دوام نمی آورند ولی افراد سر سخت چرا.

مجله شماره 2

آدم،«بودن» است و انسان، «شدن»

آدم،«بودن» است و انسان، «شدن»

مجله شماره 3

آیا به راستی تلاش کرده اید و به نتیجه نرسیده اید؟!

آیا به راستی تلاش کرده اید و به نتیجه نرسیده اید؟!

مجله شماره 4

برای آب خوردن فقط باید آب خورد!!

برای آب خوردن فقط باید آب خورد!!

مجله شماره 5

امید دارویی است که شفا نمی دهد، فقط درد را قابل تحمل می کند.

امید دارویی است که شفا نمی دهد، فقط درد را قابل تحمل می کند.

مجله شماره 6

ریسک عاقلانه !

ریسک عاقلانه !

مجله شماره 7

«اراده خداوند» در رسیدن به اهداف

«اراده خداوند» در رسیدن به اهداف

مجله شماره 8

خداوند موفقیت شما را می خواهد.

خداوند موفقیت شما را می خواهد.

مجله شماره 9

عمل کنید ...

عمل کنید ...

مجله شماره 10

کاری کن که خدا به تو افتخار کند

کاری کن که خدا به تو افتخار کند

مجله شماره 11

هرکس به نوعی امتحان می شود

هرکس به نوعی امتحان می شود

مجله شماره 12 (ص1)

هرکس به نوعی امتحان می شود

هرکس به نوعی امتحان می شود

مجله شماره 12 (ص2)

در حق خودتان لطف کرده و دیگران را ببخشید!

در حق خودتان لطف کرده و دیگران را ببخشید!

مجله شماره 13 (ص1)

در حق خودتان لطف کرده و دیگران را ببخشید !

در حق خودتان لطف کرده و دیگران را ببخشید !

مجله شماره 13 (ص2)

شانس را خودتان به وجود می آورید

شانس را خودتان به وجود می آورید

مجله شماره 14 (ص1)

شانس را خودتان به وجود می آورید

شانس را خودتان به وجود می آورید

مجله شماره 14(ص2)

خودت را جای خدا بگذار...

خودت را جای خدا بگذار...

مجله شماره 15(ص1)

خودت را جای خدا بگذار...

خودت را جای خدا بگذار...

مجله شماره 15(ص2)

اسیر دست عادات خود نباشید،وگرنه...

اسیر دست عادات خود نباشید،وگرنه...

مجله شماره 16(ص1)

اسیر دست عادات خود نباشید،وگرنه ...

اسیر دست عادات خود نباشید،وگرنه ...

مجله شماره 16(ص2)

قاطعیت از اعتماد به نفس سرچشمه می گیرد...

قاطعیت از اعتماد به نفس سرچشمه می گیرد...

مجله شماره 17(ص1)

قاطعیت از اعتماد به نفس سرچشمه می گیرد ...

قاطعیت از اعتماد به نفس سرچشمه می گیرد ...

مجله شماره 17(ص2)

رسالت فردی تان را پیدا کنید ...

رسالت فردی تان را پیدا کنید ...

مجله شماره 18(ص1)

رسالت فردی تان را بیدا کنید ...

رسالت فردی تان را بیدا کنید ...

مجله شماره 18(2)

با همّت ناقص به فلک برنتوان شد ...

با همّت ناقص به فلک برنتوان شد ...

مجله شماره 19(ص1)

با همّت ناقص به فلک برنتوان شد ...

با همّت ناقص به فلک برنتوان شد ...

مجله شماره 19(ص2)

خوش شانسی را کجا می فروشند؟!...

خوش شانسی را کجا می فروشند؟!...

مجله شماره 20(ص1)

خوش شانسی را کجا می فروشند؟!...

خوش شانسی را کجا می فروشند؟!...

مجله شماره 20(ص2)

آرام باش و بدان که خدا با توست ...

آرام باش و بدان که خدا با توست ...

مجله شماره 21(ص1)

آرام باش و بدان که خدا با توست...

آرام باش و بدان که خدا با توست...

مجله شماره 21(ص2)

احساس لیاقت؛شاه کلید رسیدن به آرزوها

احساس لیاقت؛شاه کلید رسیدن به آرزوها

مجله شماره 22(ص1)

احساس لیاقت؛شاه کلید رسیدن به آرزوها

احساس لیاقت؛شاه کلید رسیدن به آرزوها

مجله شماره 22(ص2)

خودتان را چگونه می بینید؟!!!...

خودتان را چگونه می بینید؟!!!...

مجله شماره 23(ص1)

خودتان را چگونه می بینید؟!!!...

خودتان را چگونه می بینید؟!!!...

مجله شماره 23(ص2)

همچون ذره بین متمرکز شو!

همچون ذره بین متمرکز شو!

مجله شماره 24(ص1)

همچون ذره بین متمرکز شو!

همچون ذره بین متمرکز شو!

مجله شماره 24(ص2)

ثروت را با ذهن خود جذب کن ...

ثروت را با ذهن خود جذب کن ...

مجله شماره 25(ص1)

ثروت را با ذهن خود جذب کن ...

ثروت را با ذهن خود جذب کن ...

مجله شماره 25(ص2)

ثروت فراوان، نتیجه کار عاشقانه است ...

ثروت فراوان، نتیجه کار عاشقانه است ...

مجله شماره 26(ص1)

ثروت فراوان، نتیجه کار عاشقانه است ...

ثروت فراوان، نتیجه کار عاشقانه است ...

مجله شماره 26(ص2)

اشتباهات انسان های بی پول ...

اشتباهات انسان های بی پول ...

مجله شماره 27(ص1)

اشتباهات انسان های بی پول ...

اشتباهات انسان های بی پول ...

مجله شماره 27(ص2)

سوختن و ساختن یا ...؟

سوختن و ساختن یا ...؟

مجله شماره 28(ص1)

سوختن و ساختن یا ...؟

سوختن و ساختن یا ...؟

مجله شماره 28(ص2)

قدرت تصمیم

قدرت تصمیم

مجله شماره 29(ص1)

قدرت تصمیم

قدرت تصمیم

مجله شماره 29(ص2)

به ممکن ها بیاندیشید، نه به غیرممکن ها

به ممکن ها بیاندیشید، نه به غیرممکن ها

مجله شماره 31-30(ص1)

به ممکن ها بیاندیشید، نه به غیرممکن ها

به ممکن ها بیاندیشید، نه به غیرممکن ها

مجله شماره 31-30(ص1)

از دقیقه ها استفاده کنید...

از دقیقه ها استفاده کنید...

مجله شماره 33-32(ص1)

از دقیقه ها استفاده کنید ...

از دقیقه ها استفاده کنید ...

مجله شماره 33-32(ص1)

بازاریابی و فروش را جدی بگیرید ...

بازاریابی و فروش را جدی بگیرید ...

مجله شماره 34(ص1)

بازاریابی و فروش را جدی بگیرید...

بازاریابی و فروش را جدی بگیرید...

مجله شماره 34(ص2)

اضطراب و نگرانی، بزرگترین مانع ثروتمند شدن

اضطراب و نگرانی، بزرگترین مانع ثروتمند شدن

مجله شماره 36-35(ص1)

اضطراب و نگرانی، بزرگترین مانع ثروتمند شدن

اضطراب و نگرانی، بزرگترین مانع ثروتمند شدن

مجله شماره 36-35(ص2)

SMS بازی ...

SMS بازی ...

مجله شماره 38-37(ص1)

SMS بازی ...

SMS بازی ...

مجله شماره 38-37(ص1)

وابستگی و چرخه حیات

وابستگی و چرخه حیات

مجله شماره 41-40-39

آزادسازی نیروی درونی ...

آزادسازی نیروی درونی ...

مجله شماره 44-43-42 (ص1)

آزاد سازی نیروی درونی

آزاد سازی نیروی درونی

مجله شماره44-43-42 (ص2)

captcha