جستجوی پیشرفته
از تاریخ
تا تاریخ

تاثیر دعا و نیایش بر درمان افسردگی

اعتقاد به معنویت و بودن در میان افرادی که به قدرت برتر اعتقاد دارند، موجب بهبود روابط اجتماعی می شود.